Skip to main content

Државeн завод за статистика

8 одобренија за градење издадени во Охрид во декември 2023

Според издадените одобренија планирана е градба на 22 станови со вкупна површина од 1325 м2.
 |  инфодеск  | 
одобренија за градба

Според податоците на Државниот завод за статистика, во декември 2023 година се издадени 8 одобренија за градење во Општина Охрид. Според издадените одобренија планирана е градба на 22 станови со вкупна површина од 1325 м2. Од вкупниот број објекти на 6 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 2 објекти инвеститори се деловни субјекти.

Во извештајниот период во Општина Струга не е издадено ниту едно одобрение за градење, а во Дебрца и Вевчани издадено е по едно одобрение на физичко лице.

На ниво на државата во декември 2023 година се издадени 293 одобренија за градење, што е за 4.6 % помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 6 401 489 илјади денари, што е за 9.9 % помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 133 (45.4 %) се наменети за објекти од високоградба, 90 (30.7 %) за објекти од нискоградба и 70 (23.9 %) за објекти за реконструкција.

Од вкупно 293 објекти, на 151 (51.5 %) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 142 (48.5 %) објекти инвеститори се деловни субјекти.

Во извештајниот период е предвидена изградба на 439 станови, со вкупна корисна површина од 35 489 м2.