Skip to main content

Женско претприемништво

Започна со работа Советот за женско претприемништво

Прв состанок на советот за женско претприемништво на Општина Охрид. За претседателка е избрана Сузана Наумоска.
 |  инфодеск  | 
совет на женско претприемништво

Дефинирање на деловник за работа, донесување на програмски акти и прецизирање на идни планови, беа дел од темите на денешниот прв состанок на Советот на женско претприемништво на Охрид, кој беше формиран со одлука на Советот на општина Охрид на последната 24-та седница.

Советот за женско претприемништво на општина Охрид брои 16 членови од редот на: советничките при Советот на општина Охрид; жени претприемачи (актуелни и потенцијални); невработени жени од општина Охрид; претставници на микро, мали и средни компании од општината; здруженија на граѓани-непрофитни организации и невладини организации за поддршка на бизнис секторот од општина Охрид.

Членките на советот едногласно одлучија за претседател на советот да биде избрана Сузана Наумоска, а за заменик претседател, Проф. д-р Устијана Речкоска. Членките на советот дефинираа и работна група која веќе следната седмица, ќе биде ангажирана околу подготовката на Стратегија за поттикнување на женско претприемништво на ниво на општина Охрид, која ќе биде основа за сите наредни активности.

Советот на жени

Советот за женско претпремништво има за цел да ги поттикне и да ги поддржи жените претприемачи во општина Охрид, да дава препораки за прашања од интерес за поддршка на женското претприемништво и родовата рамноправност. Исто така, советот ќе гради политики за поддршка на жените претприемачи и женските права, со цел општествено и економско зајакнување на жените.

Советот на жени

Советот за женско претприемништво на општина Охрид е отворен за соработка и со други субјекти, кои по потреба ќе ги вклучува во својата работа при разгледување на одредени прашања и проблеми за кои е потребна дополнителна консултација и стручно советување.