Skip to main content

За Нас / ИМПРЕСУМ

За Нас

Име на медиумот: Друштво за интернет медиуми Портал ТВМ дооел Охрид

Сопственик: Ирена Арнаудова

Главен и одговорен уредник: Ирена Арнаудова

Дата на основање: 25.08 2008

Адреса: Петар Чаулев 26, 6000 Охрид

Тел:+ 389 46 231-400 Факс:+ 389 46 231-401 

E-mail: portaltvm@gmail.com

Уредувачка политика:

Отвореноста на tvm.mk и Портал ТВМ за разни ставови и гледања на разни

прашања и состојби, од сите сфери на живеење и работа, е максимално остварена

со отстапување на програмата на разни консументи, здруженија, политички

партии, асоцијации, поединци и сл. Уредувачката политика на овој медиум, во

основа и единствено е определена со: независно, непристрасно, објективно и

навремено информирање. Никакви други лимити не постојат во уредувањето на

програмата и емисиите, со оглед на желбата и определеноста да овој медиум

претставува форма за презентација на богатство на ставови, мислења и програми.

Основната определба во конципирањето и емитувањето на целокупната

програма, а посебно емисиите од разни области, е таа да овој медиум биде јавен

придонес на пошироката заедница за едукација, имплементација и афирмација на

определбите за: мир, толеранција, граѓанска припадност, елиминирање на разни

социо-психолошки влијанија за расна, верска и друга дискриминација. Фактот за

опфатеноста на сите овие принципи низ програмите од разни подрачја и

специјалните емисии што се подготвуваат и емитуваат од страна на редакцијата,

доволно зборува за практично дејствување во секојдневното информирање.

Етички правила

ТВМ во своето работење се придржува до Етичкиот кодекс на новинарите во Македонија и има донесено свои Етички кодекс и Насоки за етичко известување со кои се утврдуваат правила за професионално и одговорно работно однесување на вработените во ТВМ, како и професионалните стандарди и етичките начела.

Етички кодекс и Насоки за етичко известување кои вклучуваат и родово сензитивни медиумски содржини се професионални упатства наменети за уредниците/чките, новинар(к)ите и сите други креатор(к)и на содржини кои работат во ТВМ, а со цел да помогнат во развивање силен и кредибилен систем на саморегулација и да го зајакнат независното, професионално и одговорното новинарско известување.

Аудиториум/целна публика:

Публиката се состои од мултиетничко локално население на градовите

Охрид и Струга и нивната околина. Програмата е прилагодена за сите старосни и

социјални групи, поделена во адекватни програмски појаси.