Skip to main content

Правила за користење

Правила за користење на веб страницата

Oвие правила за користење стапуваат на сила на 01.08 2021

Добредојдовте на веб-страницата tvm.mk во сопственост на Друштво за интернет медиуми Портал ТВМ Охрид, во понатамошен текст – Портал ТВМ. Со користење на кој било дел од порталот “tvm.mk”, автоматски ги прифаќате сите тековни правила за употреба. Од корисниците се бара редовно да ги читаат правилата за употреба и се смета дека корисниците континуирано го користат порталот „tvm.mk“, или кој било дел од него, во секое време се запознаени со тековните правила за употреба и дека ги разбираат во целост. Ниту еден дел од порталот „tvm.mk“ не смее да се користи за незаконски цели, ниту за нивно промовирање.

Услови за користење:

Пристапот и употребата на нашите веб страни е бесплатен. Правото на користење на веб-страницата е лично право на Крајниот корисник и не може да се пренесе на друго физичко или правно лице. Крајниот корисник е лично одговорен за заштита на неговата лозинка, таму каде што има потреба од истата. Иако Портал ТВМ максимално се труди за брзо и ефикасно функционирање на веб-страницата, во случај на прекин на услугите поради проблеми со Интернетот или некои други случувања кои се надвор од контролата на работење на Портал ТВМ, крајниот корисник се согласува со фактот дека Портал ТВМ се оградува од секаква одговорност доколку дојде до губење на податоци при пренос на информации и прекин или привремена недостапност на нашите веб-страница. Портал ТВМ има право во било кое време да ја менува содржината и дизајнот на веб-страницата, времето на достапност и опремата потребна за пристап и користење на истите. Портал ТВМ го задржува правото во било кое време да измени или укине било кој сегмент од своето работење.

Лични, авторски и други права:

Содржината објавена на порталот ‘’tvm.mk’’ не смее да се репродуцира, дистрибуира или користи на кој било начин за комерцијални цели без експлицитна согласност на Портал ТВМ, или на кој било начин што може да предизвика оштетување на порталот „tvm.mk“ или било која трета страна во согласност со прописите.

Ако сметате дека содржината објавена на порталот „tvm.mk“ ги прекршува вашите лични, авторски права или други права или интереси, можете да побарате објавување на одговор или исправка. Случајот ќе биде разгледан што е можно поскоро, а спорните содржини ќе бидат отстранети веднаш откако ќе се утврди вистинитоста на содржината на жалбата.

Линкови до други веб -страници и огласувачи:

Вие ја користите целата содржина на порталот „tvm.mk“ на Ваш сопствен ризик. Портал ТВМ и порталот „tvm.mk“ не се одговорини за каква било штета предизвикана од употреба.

Порталот „tvm.mk“ се состои од сопствена содржина, содржина на партнери и огласувачи, бесплатна содржина и линкови до надворешни страници, како и линкови до други Интернет -страници создадени од трети страни (врски) кои, секогаш кога е можно, се означени. Порталот „tvm.mk“ нема контрола врз наведените податоци и информации или други Интернет страници и целосно се одрекува од секаква одговорност поврзана со содржината на интернет страниците создадени од трети страни.

Портал ТВМ и порталот tvm.mk користат сервис од трети страни (YouTube) кој не е во наша сопственост. Корисниците мора да се придржуваат и да ги следат правилата дадени од YouTube, а истите можат да се најдат на следнава веб адреса https://www.youtube.com/t/terms.

Портал ТВМ и порталот tvm.mk користат сервис од трети страни (Facebook) кој не е во наша сопственост. Корисниците мора да се придржуваат и да ги следат правилата дадени од Facebook, а истите можат да се најдат на следнава веб адреса https://www.facebook.com/terms.

Портал ТВМ и порталот „tvm.mk“ не се одговорни за содржината на страниците на огласувачите на порталот „tvm.mk“ или за каква било штета предизвикана од рекламирање преку порталот „tvm.mk“. Деловниот однос помеѓу огласувачот и корисникот на порталот „tvm.mk“ се заснова исклучиво на деловниот договор помеѓу огласувачот и корисникот при што порталот „tvm.mk“ не е одговорен за какви било можни штета што произлегува од таков деловен однос.

Пристап до порталот „tvm.mk“ и целата негова содржина е дозволен за лица од било која возраст, освен ако за одредена содржина не е поинаку наведено.

Заштита на приватноста и доверливост на податоците и колачињата:

За прашања во врска со обработката и заштитата на вашите лични податоци и употребата на колачиња, погледнете ја нашата Политика за приватност.

Измени на Условите на користење на веб страната:

Портал ТВМ и порталот tvm.mk имаат право во било кое време, без претходно информирање на Крајниот корисник, доколку тоа не го смета за потребно, да ги промени правилата и условите за користење на веб-страницата. Било какво користење на веб-страницата од страна на Крајниот корисник по направените измени ќе се подразбира како прифаќање на истите. Затоа Ви препорачуваме повремено да ги проверувате правилата и условите за користење на веб страните. Доколку не се согласувате со направените измени, Ви препорачуваме да се воздржите од користење на веб страните.